Inici‎ > ‎Conveni XHUP‎ > ‎

Conveni XHUP

Acord d’adhesió al I Conveni de Sociosanitaris i pactes addicionals

8 d’ag. 2013, 4:45 publicada per Consorci Hospitalari Vic   [ actualitzat el 8 d’ag. 2013, 5:03 ]

La proposta mediadora que podria haver mantingut la vigència del Conveni de la XHUP va

ser refusada en la consulta que es va fer en els centres de la XHUP. En no haver arribat a

un acord en la Comissió Negociadora del Conveni i un cop refusada la proposta mediadora,

en aplicació de la reforma laboral, el 8 de juliol el Conveni de la XHUP va quedar sense

vigència. Cal recordar que al Consorci Hospitalari de Vic el resultat de la consulta va ser

favorable a acceptar la proposta mediadora.

Un cop perduda la vigència del Conveni, la Direcció del CHV va plantejar un període de

consultes amb la representació dels treballadors per tal d’acordar una nova regulació de les

condicions de treball i aplicar mesures per garantir la suficiència econòmica després de les

últimes retallades del CatSalut. L’empresa calculava que era necessari fer un ajust

pressupostari de 3.500.000 d’euros. Si després del període de consultes de 15 dies donat

per l'empresa no s'arribava a un acord, l'empresa aplicaria les mesures unilateralment.

L'empresa va presentar les seves propostes que ens emplaçaven en alguns aspectes a

l'Estatut dels treballadors i en altres al conveni anterior, així com una sèrie de retallades que

estan explicades en l’esquema que adjuntem.

Després d'aquests 15 dies de dura negociació, analitzar de forma exhaustiva els pros i

contres de cada punt i assessorar-nos al nostre Gabinet Jurídic, els sindicats CCOO i UGT

vàrem decidir signar l’acord d'adhesió al I Conveni Col·lectiu Sectorial dels Centres

Sociosanitaris amb Activitat Concertada amb el Servei Català de la Salud. Aquest conveni

recull la proposta mediadora, la qual ja va ser acceptada pels treballadors del CHV, i el text

del que fins ara era el Conveni de la XHUP. És a dir, en tot allò no regulat per la proposta

mediadora, serà d’aplicació el text de l’extint conveni de la XHUP. Amb aquest acord, CCOO

i UGT hem aconseguit que les condicions laborals de tots els treballadors del CHV quedin

regulades per un conveni col·lectiu, la qual cosa és una garantia per a l’estabilitat de les

relacions laborals a l’empresa. Aquest acord finalitzarà el 31 de desembre del 2014, si no es

firma abans un nou conveni de la XHUP o del SISCAT que fos d’aplicació al CHV.

En relació a les mesures recollides en els pactes addicionals a l’adhesió al I Conveni de

Sociosanitaris, hem de dir que durant el període de negociació hem aconseguit minimitzarles,

fent que no tot l’ajust pressupostari recaigui sobre les condicions retributives dels

treballadors i afectant el menys possible a les retribucions fixes.

Estem a la vostre disposició per qualsevol dubte, consulta o aclariment. I no us càpiga cap

dubte que encara que els temps que estem vivim no siguin fàcils, des de la Secció Sindical

de CCOO continuarem treballant per millorar les condicions laborals de tots els treballadors.

Vic, 7 d’agost de 2013

 

Constitució i acords de la Comissió Negociadora de Sociosanitaris

11 de jul. 2013, 3:36 publicada per Consorci Hospitalari Vic   [ actualitzat el 11 de jul. 2013, 3:37 ]


Suspensió "sine die" de les negociacions del Conveni del SISCAT

11 de jul. 2013, 3:34 publicada per Consorci Hospitalari Vic   [ actualitzat el 11 de jul. 2013, 3:34 ]

CCOO, davant la suspensió "sine die" de les negociacions del Conveni del SISCAT, considera necessari reobrir immediatament la Mesa per reprendre la negociació i així ho hem comunicat a les organitzacions patronals

.

Proposta mediadora: Règim de jornada i descansos del personal sanitari

11 de jul. 2013, 3:28 publicada per Consorci Hospitalari Vic   [ actualitzat el 11 de jul. 2013, 3:28 ]


Proposta mediadora:
Règim de jornada i descansos del personal sanitari
L’Estatut dels treballadors estableix que són hores extraordinàries totes les que es fan per
sobre de la jornada ordinària de treball i les limita a un màxim de 80 hores anuals. Les hores
extraordinàries estan subjectes a una cotització addicional a la Seguretat Social sense topall
màxim.
Els hospitals de la XHUP sempre han considerat les guàrdies com a jornada
complementària i la cotització a la Seguretat Social es feia igual que la de la resta del salari.
Com que els metges ja cotitzen per la base màxima de cotització de la Seguretat Social, les
guàrdies quedaven excloses de la cotització.
La Inspecció de Treball i de Seguretat Social va fer una inspecció a Sant Pau i ha considerat
que les guàrdies són hores extraordinàries i s’ha de fer la cotització addicional corresponent.
El resultat és que han reclamat el pagament de 10 milions d’euros pels últims 4 anys.
Aquest mateix criteri és aplicable a tots els hospitals i la patronal vol evitar-ho, ja que seria
una despesa addicional que agreujaria les dificultats econòmiques dels centres i de retruc
perjudicaria tots els treballadors.
L’ICS no té aquest problema. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, en
la secció que regula la jornada i descansos, diu clarament que la jornada complementària no
tindrà la consideració d’hores extraordinàries. Per tant, la cotització de les guàrdies a l’ICS
es fa com la de la resta del salari; per aquesta raó quan el professional que fa guàrdies ja
cotitza per la base màxima, no es paga més a la Seguretat Social. Si els centres de la XHUP
poguessin aplicar la regulació de l’Estatut marc, el problema de la cotització addicional de
les guàrdies quedaria solucionat.
L’Estatut marc preveu que quan no hi hagi regulació al conveni, serà aplicable als centres de
la xarxa concertada el regim de jornada i descansos previst en el mateix Estatut marc. Per
tant, si el conveni deixa sense regular la jornada i els descansos, serà directament aplicable
al personal de la XHUP el règim de jornada i descansos establert a l’Estatut marc. Això
mateix seria el que passaria si no s’arribés a signar el conveni: el 8 de juliol perdria la seva
vigència i, en no haver regulació, s’aplicaria directament el règim de jornada i descansos de
l’Estatut marc.
Significa això que la jornada quedaria desregulada? NO. La jornada i els descansos estarienregulats per l’Estatut marc, que, insistim, és la normativa que s’està aplicant a l’ICS.
Alguns ja estan dient que això serà una catàstrofe, que es faran jornades de 24 hores i que
se suprimirà el descans setmanal. Fals. A l’ICS, on s’aplica aquesta normativa, això no
passa. Però, per si de cas hi ha algun gestor imaginatiu que vol fer coses rares, a la
proposta mediadora s’han introduït salvaguardes perquè es mantinguin les condicions que
s’estaven gaudint fins ara.
Barcelona, 13 de juny de 2013Nova Negociació del Conveni

11 de juny 2013, 12:16 publicada per Consorci Hospitalari Vic   [ actualitzat el 11 de juny 2013, 12:17 ]

Dia 11.06.2013 a les 16h hi ha hagut una nova negciació del la XHUP

Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP

10 de juny 2013, 3:47 publicada per Consorci Hospitalari Vic

Sessió de 6 de juny de 2013

Les organitzacions patronals han manifestat que després de reflexionar han arribat a la conclusió que no poden variar la seva plataforma.

CCOO hem fet la següent manifestació:

"Com sospitàvem, la suspensió de la reunió que teníem prevista per a la setmana passada no ha servit perquè les organitzacions patronals reflexionessin i presentessin una nova proposta que pogués ser un punt de partida per a la negociació; les patronals insisteixen a plantejar una plataforma que dificulta molt trobar punts que permetin apropar les posicions. Per tant, la suspensió de la darrera reunió només ha servit per endarrerir la negociació i posar les coses cada vegada més difícils.

CCOO considerem que no podem perdre més temps i que cal clarificar les postures de totes les parts en relació a tots els assumptes que estan en discussió per conèixer si és possible arribar a un acord o si hi ha elements que faran impossible l’acord. Per tant, CCOO exposem a continuació el nostre posicionament:

Ultraactivitat

CCOO creiem que, per a la bona marxa de la negociació i evitar la pressió que suposa la fi de la ultraactivitat del conveni vigent, és necessari acordar-ne la pròrroga mentre duri la negociacióReducció del 5%

Estem disposats a parlar d’aquesta reducció sempre que es garanteixi mitjançant alguna clàusula el manteniment de les retribucions actuals en aquells centres privats en els quals actualment s’està cobrant.

Retribució variable per objectius

No acceptem la suspensió de l’RVO. Estem disposats a acceptar que el 100% de l’RVO estigui vinculada a l’equilibri pressupostari de les empreses; en el cas dels facultatius del grup 1 d’atenció primària, la quantitat màxima vinculada a l’equilibri pressupostari hauria de ser de 3.400 euros.

Jornada de treball

Jornada de 1.647 hores de treball efectiu, si la patronal accepta el compliment de les següents condicions:
 No fer cap acomiadament, ni individual ni col·lectiu, que estigui justificat per l’increment de la jornada.

Disminuir el percentatge de jornada que les empreses poden distribuir de manera irregular (l’Estatut dels treballadors permet a les empreses distribuir de manera irregular al llarg de l’any un 10% de la jornada).

 Aplicar al torn de nit un increment de la jornada proporcional a l’increment que es fa al torn de dia.

 Mantenir el percentatge de jornada dels contractes a temps parcial perquè no tinguin una disminució de retribucions.

 Mantenir els 3 dies de lliure disposició.

Guàrdies

Entenem el problema que plantegen les patronals i estem disposats a arribar a un acord sempre que es compleixin les següents condicions:

1- La desregulació de la jornada només pot afectar als col·lectius sanitaris que actualment fan guàrdies.

2- S’han d’establir garanties perquè la desregulació no sigui usada per les empreses amb finalitats diferents a les manifestades en la negociació per la representació empresarial.

SIP i SIPDP

No considerem necessari suspendre els efectes econòmics del SIP i del SIPDP. Encara que en funció de com es tractin la resta de punts estaríem disposats a parlar-ne. En cap cas acceptarem que es suspengui el pagament dels nivells que ja han estat assolits.

IT

Incorporar la regulació establerta per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya: pagament del 50% fins al 3r dia d’IT; del 75% del 4t al 20è dia; i, el 100%, a partir del dia 21è. Pagament del 100% des del primer dia en tots els processos d’IT derivats de contingències professionals, malalties oncològiques, intervencions quirúrgiques i hospitalitzacions i en totes les IT de dones embarassades.

Ticket menjador

En podem parlar, però no acceptem cap increment per al personal que té jornada partida o que ha d’allargar la seva jornada diària per qualsevol circumstància. El personal de guàrdia, evidentment, no ha de pagar res pel menjar.

Premi de fidelització

En podem parlar, però no acceptem cap increment per al personal que té jornada partida o que ha d’allargar la seva jornada diària per qualsevol circumstància. El personal de guàrdia, evidentment, no ha de pagar res pel menjar.

Premi de fidelització

En podem parlar, però no acceptem cap increment per al personal que té jornada partida o que ha d’allargar la seva jornada diària per qualsevol circumstància. El personal de guàrdia, evidentment, no ha de pagar res pel menjar.

no acceptarem cap reducció dels imports de les pagues extraordinàries; tampoc acceptarem que qualsevol reducció que es pugui acordar tingui efectes retroactius des de l’1 de gener de 2013. En conclusió, si la patronal insisteix a tocar les pagues extraordinàries o pretén donar efectes retroactius a qualsevol mesura perjudicial per als treballadors no serà possible arribar a un acord amb CCOO." 3

UGT ha demanat la pròrroga del conveni i que es prengui nota del que ha fet la Generalitat: la Generalitat no descomptarà la paga extraordinària als funcionaris que guanyen menys de dues vegades el salari mínim interprofessional.

El president de la Comissió Negociadora ha demanat un recés per parlar per separat amb totes les organitzacions i en tornar del recés, davant la impossibilitat d’arribar a un acord, ha proposat fer una mediació al Departament d’Empresa i Ocupació que CCOO, UGT i les patronals hem acceptat. MC es reserva la possibilitat d’acceptar o no la mediació.

Barcelona, 6 de juny de 2013

 

.

 

 

 

Reunió Comissió Negociadora

5 de juny 2013, 13:26 publicada per Consorci Hospitalari Vic   [ actualitzat el 12 de juny 2013, 14:30 ]

El president de la Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP ha convocat una reunió de la Comissió per al proper 6 de juny.

Desconvocada la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP

4 de juny 2013, 3:26 publicada per Consorci Hospitalari Vic

Ahir a última hora vam rebre un correu electrònic de la secretària de la Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP, en el qual ens comunicava que a petició de les organitzacions patronals es desconvocava la reunió de la Negociadora prevista per avui i que el president ens convocaria posteriorment a una nova reunió.

Després de molts mesos amb la Comissió Negociadora aturada i a punt d’exhaurir el temps d’ultractivitat, ens van tornar a convocar el passat dia 21però els plantejaments de les patronals van ser desorbitats, no sembla que tinguin ganes de negociar, només d’imposar.
 Els va entrar la presa però de la mateixa manera han decidit que no es volen reunir: greu hauria de ser el motiu per alterar les agendes de tanta gent.

En aquests moments la nostra màxima preocupació és el futur dels milers de treballadors i treballadores del sector concertat emparats (fins ara) pel conveni. Ens preocupa també la situació futura dels centres i com podrem seguir atenent a la ciutadania en condicions de qualitat..

El que sembla segur és que per a alguns, només per a alguns ... “la vida sigue igual”.........

Si no et mous, t’atropellaran    
Mobilitza’t !!!!!!!!!!!

Veure en pdf: NI_XHUP130528[1].pdf 

1-8 of 8