Inici‎ > ‎Conveni XHUP‎ > ‎Conveni XHUP‎ > ‎

Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP

10 de juny 2013, 3:47 publicada per Consorci Hospitalari Vic

Sessió de 6 de juny de 2013

Les organitzacions patronals han manifestat que després de reflexionar han arribat a la conclusió que no poden variar la seva plataforma.

CCOO hem fet la següent manifestació:

"Com sospitàvem, la suspensió de la reunió que teníem prevista per a la setmana passada no ha servit perquè les organitzacions patronals reflexionessin i presentessin una nova proposta que pogués ser un punt de partida per a la negociació; les patronals insisteixen a plantejar una plataforma que dificulta molt trobar punts que permetin apropar les posicions. Per tant, la suspensió de la darrera reunió només ha servit per endarrerir la negociació i posar les coses cada vegada més difícils.

CCOO considerem que no podem perdre més temps i que cal clarificar les postures de totes les parts en relació a tots els assumptes que estan en discussió per conèixer si és possible arribar a un acord o si hi ha elements que faran impossible l’acord. Per tant, CCOO exposem a continuació el nostre posicionament:

Ultraactivitat

CCOO creiem que, per a la bona marxa de la negociació i evitar la pressió que suposa la fi de la ultraactivitat del conveni vigent, és necessari acordar-ne la pròrroga mentre duri la negociacióReducció del 5%

Estem disposats a parlar d’aquesta reducció sempre que es garanteixi mitjançant alguna clàusula el manteniment de les retribucions actuals en aquells centres privats en els quals actualment s’està cobrant.

Retribució variable per objectius

No acceptem la suspensió de l’RVO. Estem disposats a acceptar que el 100% de l’RVO estigui vinculada a l’equilibri pressupostari de les empreses; en el cas dels facultatius del grup 1 d’atenció primària, la quantitat màxima vinculada a l’equilibri pressupostari hauria de ser de 3.400 euros.

Jornada de treball

Jornada de 1.647 hores de treball efectiu, si la patronal accepta el compliment de les següents condicions:
 No fer cap acomiadament, ni individual ni col·lectiu, que estigui justificat per l’increment de la jornada.

Disminuir el percentatge de jornada que les empreses poden distribuir de manera irregular (l’Estatut dels treballadors permet a les empreses distribuir de manera irregular al llarg de l’any un 10% de la jornada).

 Aplicar al torn de nit un increment de la jornada proporcional a l’increment que es fa al torn de dia.

 Mantenir el percentatge de jornada dels contractes a temps parcial perquè no tinguin una disminució de retribucions.

 Mantenir els 3 dies de lliure disposició.

Guàrdies

Entenem el problema que plantegen les patronals i estem disposats a arribar a un acord sempre que es compleixin les següents condicions:

1- La desregulació de la jornada només pot afectar als col·lectius sanitaris que actualment fan guàrdies.

2- S’han d’establir garanties perquè la desregulació no sigui usada per les empreses amb finalitats diferents a les manifestades en la negociació per la representació empresarial.

SIP i SIPDP

No considerem necessari suspendre els efectes econòmics del SIP i del SIPDP. Encara que en funció de com es tractin la resta de punts estaríem disposats a parlar-ne. En cap cas acceptarem que es suspengui el pagament dels nivells que ja han estat assolits.

IT

Incorporar la regulació establerta per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya: pagament del 50% fins al 3r dia d’IT; del 75% del 4t al 20è dia; i, el 100%, a partir del dia 21è. Pagament del 100% des del primer dia en tots els processos d’IT derivats de contingències professionals, malalties oncològiques, intervencions quirúrgiques i hospitalitzacions i en totes les IT de dones embarassades.

Ticket menjador

En podem parlar, però no acceptem cap increment per al personal que té jornada partida o que ha d’allargar la seva jornada diària per qualsevol circumstància. El personal de guàrdia, evidentment, no ha de pagar res pel menjar.

Premi de fidelització

En podem parlar, però no acceptem cap increment per al personal que té jornada partida o que ha d’allargar la seva jornada diària per qualsevol circumstància. El personal de guàrdia, evidentment, no ha de pagar res pel menjar.

Premi de fidelització

En podem parlar, però no acceptem cap increment per al personal que té jornada partida o que ha d’allargar la seva jornada diària per qualsevol circumstància. El personal de guàrdia, evidentment, no ha de pagar res pel menjar.

no acceptarem cap reducció dels imports de les pagues extraordinàries; tampoc acceptarem que qualsevol reducció que es pugui acordar tingui efectes retroactius des de l’1 de gener de 2013. En conclusió, si la patronal insisteix a tocar les pagues extraordinàries o pretén donar efectes retroactius a qualsevol mesura perjudicial per als treballadors no serà possible arribar a un acord amb CCOO." 3

UGT ha demanat la pròrroga del conveni i que es prengui nota del que ha fet la Generalitat: la Generalitat no descomptarà la paga extraordinària als funcionaris que guanyen menys de dues vegades el salari mínim interprofessional.

El president de la Comissió Negociadora ha demanat un recés per parlar per separat amb totes les organitzacions i en tornar del recés, davant la impossibilitat d’arribar a un acord, ha proposat fer una mediació al Departament d’Empresa i Ocupació que CCOO, UGT i les patronals hem acceptat. MC es reserva la possibilitat d’acceptar o no la mediació.

Barcelona, 6 de juny de 2013

 

.